Auteursdomein

 
 

 

A U T E U R S R E C H T    D O S S I E R  A U T E U R S R E C H T    D O S S I E RToelichting:

De Auteurswet doet twee dingen: ze garandeert schrijvers en dichters dat hun werk z blijft als ze het gemaakt en bedoeld hebben, dat iedereen het mag lezen, bekijken en beluisteren maar het niet mag afpakken, vervormen of stukmaken, dat het, kortom, het geestelijk eigendom van de maker blijft. Niet voorgoed, maar voor de duur van het Auteursrecht: tot zeventig jaar na de sterfdag van de maker. En daarnaast erkent de wet dat de maker, net als iedereen, het recht toekomt om inkomen te ontlenen aan het werk van zijn of haar hoofd en hart en handen; dat wat hij maakt zijn economisch eigendom is, en dat het strafbaar is om hem (of zijn erfgenamen) dat te ontnemen. Ook dit niet voorgoed, zoals voor andere eigendommen, maar voor de beperkte duur van het Auteursrecht.


Muziek hoorde tot het eerste scheppende werk dat digitaal werd verspreid. Aanvankelijk gebeurde dat zonder beveiliging en is er op grote schaal illegaal gekopieerd. De Auteurswet is onder druk komen te staan en de muziekbranche heeft een dure les geleerd. Muziek wordt nu beter beveiligd. Beveiliging is mogelijk, maar kost geld. Al tientallen jaren levert de financile wereld het bewijs dat eigendom op een afdoende, betaalbare en gebruiksvriendelijke manier te beschermen is in het digitale verkeer.

De boekenbranche staat nu op dezelfde drempel naar digitale verspreiding. Ondertekenaars doen een beroep op de overheid, in het bijzonder op de Minisiter van OCW, om een actieve houding aan te nemen in de de handhaving van de Auteurswet,
en ervoor te zorgen dat zich in de boekenbranche niet hetzelfde drama voltrekt als eerder in de muziekwereld. Zij vragen de Minister actief te bevorderen dat scheppend werk van schrijvers en dichters (a) door uitgevers en bibliotheken met voldoende beveiliging wordt verspreid; en (b) door uitgevers, bibliotheken en het publiek naar inhoud en vorm wordt gerespecteerd als onaantastbaar geestelijk eigendom.

 

"Ondertekenaars vragen de overheid:

Alles te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers en dichters in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet. In het bijzonder om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Te waarborgen dat de auteur, en niet de vertolker, de sfeer bepaalt van auteursrechtelijk beschermd werk dat ter verspreiding wordt vastgelegd op dragers, door te bewaken dat het werk alleen met voorafgaande toestemming van de auteur mag worden gewijzigd of omgewerkt tot luisterboek, toneelstuk of welke andere dan de oorspronkelijke verschijningsvorm dan ook, waarbij aan auteurs van niet speciaal voor voordracht geschreven werk het laatste woord toekomt over op dragers verspreide vertolkingen;
   

 2. (Opnieuw) vast te leggen en te handhaven dat auteursrechtelijk beschermd werk alleen mag worden vermeerderd na voorafgaande toestemming van de maker, met uitzondering van niet-commercile verschijningsvormen in de zorgsfeer zoals braille.
   

 3. Erop toe te zien dat bibliotheken, zelfstandig of via productiebedrijven, de door hen ingekochte werken pas vermeerderen als de wettelijke termijn van het auteursrecht is verstreken, zodat de vermeerdering van het boek in alle verschijningsvormen blijft gebonden aan de afspraken tussen auteur en uitgever;
   

 4. In het algemeen te bevorderen, en bibliotheken expliciet op te dragen, auteursrechtelijk beschermd werk te beveiligen tegen illegaal kopiren op een wijze die niet onderdoet voor de beveiliging in het handelskanaal;
   

 5. Bibliotheken op te dragen leenrecht te vergoeden over het uitgeleende werk, met uitzondering van niet-commercile verschijningsvormen in de zorgsfeer zoals braille;
   

 6. Vast te leggen dat het alleen is toegestaan om namens het collectief van auteurs met een andere partij afspraken te maken over de overdracht van geestelijk of economisch eigendom van auteursrechtelijk beschermd werk, als een representatieve vertegenwoordiging van auteurs daartoe heeft gemachtigd. Dit met uitzondering van de Rijksoverheid, die auteurs in dat geval zal raadplegen;
   

 7. Als gevolg van punt 6: de afspraak van 19 december 2006)* te herzien op een wijze die mede wordt gedragen door een representatieve vertegenwoordiging van auteurs.
   

 8. Als gevolg van punt 6: de afspraak van 4 december 2007)** te herzien op een wijze die mede wordt gedragen door een representatieve vertegenwoordiging van auteurs.


  Amsterdam, 23 april 2009"

 

*) Op 19 december 2006 gaf Minister Maria van der Hoeven van OCW haar goedkeuring aan een plan waarbij de blindenbibliotheken werden opgeheven en hun uit schenkingen van auteurs opgebouwde collecties werden overgedragen aan de vereniging van openbare bibliotheken. De voorwaarden werden geformuleerd door het uitgeversverbond. Auteurs zijn niet geraadpleegd of in kennis gesteld. (Brief Maria van der Hoeven )

 

**) Op 4 december 2007 hebben de gezamenlijke uitgevers, de openbare bibliotheken en het bibliothecair productiebedrijf Dedicon, aan bibliotheken het recht gegeven om auteursrechtelijk beschermd werk naar eigen inzicht 'om te werken' naar luisterboeken, te vermenigvuldigen, onbeveiligd te verspreiden en binnen het bibliotheekcircuit te verkopen als zorgartikel. Auteurs zijn niet geraadpleegd of in kennis gesteld. (Contract van 4 december )

 


Home

Petitieregister


Dossier, achtergrond


Contact

  


Copyright 2009 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%