Stichting Auteursdomeinģ

 

 

 


© Auteursdomein 2009


G E A C T U A L I S E E R D   A U T E U R S C O N T R A C T
 

Onderstaand contract is een geactualiseerde versie van het veelgebruikte 'Modelcontract' van de VSenV. Het is bedoeld als leidraad in de onderhandelingen tussen auteur en uitgever volgens de inzichten zoals die in 2009 gelden. Zie voor de hoofdzaken de 'checklist voor auteurscontracten'

 

 

GEACTUALISEERD AUTEURSCONTRACT 2009

 

(1) "de auteur" enerzijds en

(2) Uitgeversmaatschappij 'de uitgever' anderzijds, zijn overeengekomen als volgt:

 

ARTIKEL 1
         Licentie

1. De auteur verleent de uitgever met uitsluiting van zichzelf en alle anderen een licentie om het door de auteur vervaardigde werk, waarvan de werktitel luidt:

(.................................)

in gedrukte boekvorm in de Nederlandse taal uit te geven en te exploiteren.
De gekozen productiewijze is:

Offset/Printing on Demand (doorhalen)

          Titel

2. De titel maakt deel uit van het werk. De auteur en uitgever verplichten

zich de titel van het werk niet voor andere werken te bezigen, tenzij deze als een door de auteur vervaardigd vervolg op het werk zijn te beschouwen.

          Vrijwaring

3. De auteur verklaart dat zij het volledig auteursrecht op het werk bezit.

Zij vrijwaart de uitgever tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van het werk, alsmede betreffende de titel, indien deze door de auteur van het werk is gegeven.

            Volmacht

4. De auteur machtigt bij deze de uitgever onherroepelijk om, onverminderd het bepaalde in artikel 17, tijdens de duur van deze overeenkomst de uit zijn auteurs- recht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan de uitgever toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zonodig op naam van auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. Bij alle maatregelen tot dit doel zullen partijen op eerste aanvraag elkaar alle gewenste medewerking verlenen en alle benodigde gegevens verstrekken.

            Omslag

Het omslag van het boek is onderwerp van samenspraak. De uitgever heeft het recht een omslag gemotiveerd af te keuren als het z.i. de beoogde positionering van het boek op de markt doorkruist. De auteur heeft het recht een omslag gemotiveerd af te keuren als het z.i. de inhoud of de sfeer van het boek geweld aandoet.

            Illustraties

5. In het werk zullen wel/geen illustraties worden opgenomen.

6. Het exploitatierecht op de illustraties in de vorm van ansichtkaarten of andere separaat voor de handel bestemde uitgaven vormt geen onderdeel van dit contract.

 

ARTIKEL 2 Termijn uitgave

1. De uitgever stelt het definitieve tijdstip van publicatie vast in overleg met de auteur. Hij/zij verbindt zich het werk voor zijn rekening en risico uit te geven binnen een termijn van drie maanden na inlevering van de persklare kopij, tenzij anders overeengekomen, welk tijdstip wordt vastgelegd in het aanhangsel Ďvitale afsprakení bij dit contract.

2. De uitgever heeft het recht de in het vorige lid genoemde termijn een maal met maximaal twee maanden te verlengen. Hij geeft de auteur hiervan schriftelijk kennis onder opgave van de bijzondere redenen die deze verlenging noodzakelijk maken. Na schriftelijke ingebrekestelling van de uitgever kan de auteur de overeenkomst bij verder uitstel ontbonden verklaren, in welk geval de uitgever verplicht is de auteur schadeloos te stellen voor de verloren exploitatietijd en de eventueel gemaakte kosten, tenzij de uitgever zich kan beroepen op overmacht. Een voorschot is niet terugvorderbaar.

 

ARTIKEL 3 Oplage en prijs

1. De uitgever bepaalt de omvang van de oplage en de verkoopprijs. De prijsopgave aan de auteur is bindend. De uitgever zal de omvang en prijs ook bij herdruk en heruitgave, alsmede besluiten tot wijziging van de verkoopprijs, steeds schriftelijk aan de auteur mededelen.  

2. Afhankelijk van de aard van het werk en het type van de uitgave zal door de uitgever naar redelijkheid vast te stellen aantal exemplaren niet voor de verkoop bestemd zijn. Over deze exemplaren wordt geen honorarium uitgekeerd. De uitgever doet vooraf opgave aan de auteur van het aantal exemplaren waarover geen royalty wordt betaald en legt zich neer bij redelijke bezwaren van de auteur.

          Inlevering persklare kopij

Het tijdstip waarop de auteur de volledige persklare kopij in handen van de uitgever zal stellen wordt in onderling overleg bepaald en vastgelegd in het aanhangsel 'Vitale afspraken'.

3. Onder persklare kopij wordt verstaan: kopij die in digitale vorm is vervaardigd met inachtneming van de bij het bedrijf van de uitgever gebruikelijke huisregels, waarover de auteur tevoren door de uitgever dient te worden geÔnformeerd.

4. De auteur dient ten minste ťťn bijgewerkt duplicaat van zijn/haar

kopij in elektronische vorm aan te houden en dit op eerste verzoek kosteloos aan de uitgever ter beschikking te stellen indien het origineel verloren is gegaan.

5. De auteur heeft het recht de in het eerste lid genoemde termijn een maal met maximaal twee maanden te verlengen. Hij/zij geeft de uitgever hiervan schriftelijk kennis tot 2 maanden voor het overeengekomen moment van aanlevering onder opgave van de bijzondere redenen die deze verlenging noodzakelijk maken. Bij niet nakomen kan de uitgever na schriftelijke ingebrekestelling van de auteur de overeenkomst ontbonden verklaren, in welk geval de auteur verplicht is de werkelijke op de onderhavige uitgave aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden en door de uitgever verleende voorschotten terug te betalen, tenzij de auteur zich kan beroepen op overmacht.

          Slotversie

6. Na de laatste correctieronde verschaft de uitgever de auteur de slotversie van het manuscript in digitale vorm.

          Redigering

Wanneer het door de auteur ingeleverde manuscript naar het oordeel

van de uitgever redactie behoeft, kan deze uitsluitend in overleg met en met instemming van de auteur plaatsvinden. Indien het totaal van de daaraan verbonden kosten hoger is dan de voor een manuscript van die omvang volgens het gangbare tarief geldende kosten van persklaar maken, heeft de uitgever de bevoegdheid de redigeerkosten boven dat bedrag ten laste te brengen van de auteur, mits de uitgever voorafgaand aan de redigering de auteur over geschatte hoogte van de kosten informeert.

          Correctie

7. De auteur verbindt zich de drukproeven van haar werk te (laten) corrigeren en

deze gecorrigeerde proeven binnen een redelijke, tijdig overeen te komen termijn aan de uitgever te retourneren.

          Extracorrectie

8. De kosten voor extracorrectie kunnen door de uitgever ten laste van het aan de auteur verschuldigde honorarium worden gebracht. Onder extracorrectie worden al die door de auteur aangebrachte veranderingen verstaan die afwijken van de oorspronkelijk met zijn/haar toestemming in productie gegeven kopij.

9. De kopij en de duplicaten daarvan, alsook de gecorrigeerde slotversie, blijven eigendom van de auteur en kunnen binnen een redelijke termijn van de uitgever worden teruggevraagd.

 

Artikel 4 Contractduur
De auteur draagt de exploitatie en de definitieve vormgeving van de uitgave in boekvorm op aan de uitgever voor de duur van 1 jaar vanaf het moment waarop de titel beschikbaar komt voor de verkoop.

         
ARTIKEL 5 Exploitatie uitgave in boekvorm

Vormgeving
2. De uitgever zal met de auteur zoveel mogelijk overleg plegen over de vormgeving van het werk en is verplicht de uitgave naar behoren te verzorgen.

Verkoopinspanning
3. De uitgever legt zich schriftelijk vast op promotie- en verkoop-inspanning. Bij afwezigheid van een promotie-aanhangsel bij het auteurscontract stemt de auteur ermee in dat de verkoopinspanning nihil zal zijn. 

4. De uitgever is verplicht in elk exemplaar van het werk het jaartal van de uitgave, herdruk of heruitgave te vermelden, alsmede het copyright-teken aan te brengen, met vermelding van het jaar van eerste uitgave en de naam van de auteur. Tevens wordt de naam van de drukker vermeld. De auteur zal in het werk als volgt worden aangeduid: (..........).

5. De uitgever verplicht zich de naam van de auteur of het door deze gewenste pseudoniem duidelijk zichtbaar te vermelden op titelpagina, band en/of omslag van het werk en in alle advertenties en andere reclame ten behoeve van het werk.

 

ARTIKEL 6 Exploitatie nevenrechten

1. In aanmerking nemende dat de auteur van de uitgever de hierna

genoemde percentages ontvangt van de netto-opbrengst van de desbetreffende exploitaties, verklaren partijen dat de in artikel 1 aan de uitgever verleende licentie mede de volgende exploitatierechten omvat:

            1. het uitgeven van het werk in een andere dan de Nederlandse taal (80)

            2. het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk of anderszins (60%)

            3. het uitlenen van het werk; voor zover vereist en onder voorbehoud van ter zake door de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond en de Stichting LIRA gemaakte afspraken, verlenen auteur en uitgever hierbij opdracht aan LIRA om het auteursaandeel voor het werk van door de Stichting Leenrecht geÔncasseerde gelden uit te keren aan de auteur volgens het door laatst genoemde stichting goedgekeurde repartitie reglement; (60% )

            4. het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins in een krant of een tijdschrift; (60%)

            5. het eenmalig openbaar maken in ongewijzigde vorm van het geheel of een gedeelte van het werk, hetzij voor publiek, hetzij voor radio of televisie; (90%)

            6. het belangeloos meewerken aan het vervaardigen en vergoedingsvrij ter beschikking stellen van brailleboeken; (nihil)

2. De uitgever heeft de uitsluitende bevoegdheid om namens de auteur

overeenkomsten te sluiten met derden betreffende de in lid 1 genoemde exploitatierechten, met dien verstande dat de uitgever de auteur tijdig en volledig zal inlichten en zich zal neerleggen bij redelijke bezwaren van de auteur. Voorafgaand aan het uitoefenen van de exploitatierechten genoemd sub 6, 7, 8 en 9 is schriftelijke toestemming van de auteur vereist. In geen geval zal een overeenkomst als sub 8 genoemd aan de andere uitgever het recht mogen geven op zijn beurt met derden over het werk te onderhandelen en te contracteren.

            Collectieve rechten

3. De auteur draagt aan de uitgever de hieronder genoemde rechten over onder de opschortende voorwaarde dat de uitgever deze rechten overdraagt aan LIRA:

            1. het gelijktijdig doorgeven via de kabel van het

door radio of televisie uitgezonden werk; (95%)

            2. het gelijktijdig in het openbaar vertonen en/of ten gehore brengen van televisie- en/of radio-uitzendingen van het werk; (95%)

            3. het in het openbaar ten gehore brengen en/of vertonen van mechanische reproducties van het werk, anders dan door middel van televisie- en/of radio-uitzendingen; (100%)

            4. het recht op een vergoeding ontleend aan de wettelijke heffingen op geluid- en/of beeld- dragers. (95%)

De uitgever aanvaardt deze overdracht en de verplichting deze over te dragen aan LIRA. De auteur wenst zijn/haar aandeel in de vergoedingen van LIRA te ontvangen.

4. De auteur kan de uitgever opdragen exploitatierechten die niet of bezwaarlijk individueel kunnen worden uitgeoefend, mede namens de auteur uit te besteden aan organisaties die gericht zijn op collectiefbeheer van auteursrechten, een en ander voor zover dit niet reeds uit de wet voortvloeit. Zo kan de uitgever de uitoefening van het recht op vergoeding voortvloeiend uit het uitlenen van het werk in het buitenland opdragen aan Stichting Leenrecht, waarbij het bepaalde in lid 1 sub 4 van overeenkomstige toepassing is.

5. Indien de uitgever een exploitatie-overeenkomst mede namens de auteur wenst te sluiten met een organisatie die een of meer van de in lid lof lid 3 genoemde exploitatierechten uitoefent, zoals bij voorbeeld met LIRA, SABAM, STEMRA of VEVAM, dient de uitgever dit voor het afsluiten van deze uitgeefovereenkomst schriftelijk te melden aan de auteur.

6. De auteur zal in overleg met de uitgever beslissen over eventuele

andere door de uitgever aan derden te verlenen licenties op basis van de uitgave van het werk. De uitgever verkrijgt van de auteur de eerste optie om exploitatierechten te verkrijgen die zijn gebaseerd op de uitgave van het werk, maar die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet konden worden voorzien voor dit werk, echter voorzover de auteur deze rechten niet zelf wenst uit te oefenen. Voorafgaand aan de uitoefening van deze rechten is schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

 

ARTIKEL 7 Auteursexemplaren

De auteur ontvangt bij eerste verschijning en bij ieder volgend duizendtal 10 exemplaren gratis. Hij/zij heeft bovendien het recht te allen tijde meer exemplaren van de uitgever te kopen voor een prijs die ligt tussen de kostprijs van de uitgever en de inkoopprijs van de boekhandel. Hierop wordt geen auteurshonorarium ingehouden. Het staat de auteur vrij om deze exemplaren in de handel te (laten) brengen zolang hij/zij zich houdt aan de Wet op de Vaste Boekenprijs.

 

ARTIKEL 8 Overgang rechten bij overlijden

1. De rechten en verplichtingen van de auteur gaan, voor zover deze geen persoonlijke werkzaamheid betreffen, na overlijden over op haar erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
2. Zijn er meerdere gerechtigden, dan dienen deze ťťn persoon aan te wijzen die hen in alles wat deze overeenkomst aangaat, vertegenwoordigt. Zolang zodanige aanwijzing niet heeft plaatsgehad, kunnen de gerechtigden geen aanspraak maken op enige betaling ingevolge deze overeenkomst. Betaling door de uitgever aan zodanige vertegenwoordiger bevrijdt hem tegenover alle gerechtigden.

 

ARTIKEL 9 Overdracht

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal de uitgever zijn/haar rechten en verplichtingen uit dit contract niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur geheel of gedeeltelijk aan een derde mogen overdragen.

2. Ingeval de uitgever zijn rechten en verplichtingen uit dit contract

geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een onderneming waarmee de uitgever in een groep is verbonden, of ingeval de uitgever zijn bedrijf of fonds geheel of gedeeltelijk aan een andere uitgever wenst over te dragen, zal de auteur haar toestemming tot overdracht van de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst mogen weigeren indien de auteur redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de nieuwe uitgever onbekwaam of ongeschikt moet worden geacht de exploitatie van het werk voort te zetten in de geest, op de wijze en in het fonds zoals voor de overdracht plaatsvond.

3. Indien de uitgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, heeft de auteur het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de uitgever. Aan de auteur verschuldigde royalties zijn een preferente schuld op de lijst van crediteuren.

4. Indien de uitgever sursťance van betaling aanvraagt, heeft de auteur

het recht de overeenkomst te beŽindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de uitgever.

 

ARTIKEL l0 Honorarium

1. De auteur zal als honorarium ontvangen:

voor paperback en/of gebonden uitgave een royalty van [tenminste] 10% van de verkoopprijs van de eerste 1.000 verkochte exemplaren, van 12,5% van de volgende tot en met 5.000 verkochte exemplaren en van 15% van 5.001 tot en met 10.000 verkochte exemplaren. Bij 10.000 - 50.000 verkochte exemplaren: 17,5 %, en darboven 20% tenzij het gaat om een herdruk van 1500 of minder exemplaren, in welk geval het 15% blijft. Deze percentages zijn minima, en onverminderd het recht van de auteur om over een beter resultaat te onderhandelen. Voor een 'mid price'-uitgave een royalty van 15% voor de eerste 1000 verkochte exemplaren, 17,5% voor 1.001 tot en met 20.000 verkochte exemplaren en 15% voor meer dan 20.000 verkochte exemplaren.

Voor de pocket-uitgave: als voor  mid-price.

2. Onder verkoopprijs in het vorige lid wordt verstaan de door de uitgever officieel vastgelegde vaste verkoopprijs exclusief BTW.

3. Voor exemplaren die aan een boekenclub worden geleverd, ontvangt de auteur een honorarium van x% van de door de boekenclub vastgestelde ledenprijs.

4. Wettelijke rente is verschuldigd nadat de uitgever door de auteur in gebreke is gesteld.

 

ARTIKEL 11 Afrekening

1. leder jaar, uiterlijk op 31 januari, zal de uitgever over het afgesloten kalenderjaar de auteur een afrekening zenden, waarop ten minste voorkomen

            1 de beginvoorraad;

            2 het aantal exemplaren van iedere oplage;

            3 het aantal in het desbetreffende kalenderjaar verkochte exemplaren met vermelding van de particuliere verkoop en eventueel het aantal opgeruimde exemplaren;

            4 het aantal present- en recensie-exemplaren

            5 het aantal beschadigde exemplaren en misdrukken;

            6 de nog aanwezige voorraad niet verkochte exemplaren inclusief de retouren;

            7 het bedrag van het aan de auteur verschuldigde honorarium

            8 de ingevolge artikel 6 aan de auteur toekomende andere baten;

          10 de bedragen van de verstrekte voorschotten en de eventuele extracorrectie die ten laste komt van de auteur.

2. Het bedrag dat de uitgever blijkens deze afrekening aan de auteur verschuldigd is, wordt vermeerderd met de basisrente over de helft van de verschuldigde som. 

4. Wettelijke rente over het hele bedrag inclusief basisrente is verschuldigd vanaf een overschrijding met 10 weken.

5. De afrekening vindt plaats onder voorbehoud van retouren.

6. De afrekening wordt verrekend met een eventueel ontvangen voorschot, met dien verstande dat (een openstaand deel van) het voorschot niet kan worden teruggevorderd.

 

ARTIKEL 12 Inzage boeken

1. Indien de auteur ter beoordeling van zijn/haar rechten enig gegeven nodig

heeft uit de boekhouding en/of de bescheiden van de uitgever, is de uitgever verplicht haar een uittreksel uit die boekhouding of een kopie van de bescheiden te verschaffen.

2. De auteur heeft het recht eenmaal per jaar op eigen kosten

            1. desgevraagd een verklaring van een registeraccountant te ontvangen bij de in artikel 11 bedoelde afrekening;

            2. de boeken en bescheiden van de uitgever die betrekking hebben op de exploitatie van het werk, zoals geplaatste drukorders en voorraadmutaties van distributeurs, door een accountant te laten controleren ten kantore van de uitgever. Ook kan een oplage-verklaring van de drukker worden gevraagd

3. Mocht bij controle blijken dat de uitgever zich ten nadele van de auteur

aan niet te verwaarlozen fouten of verzuimen betreffende de berekening van het de auteur toekomende honorarium heeft schuldig gemaakt, dan komen, in afwijking van het in lid 2 bepaalde, de kosten ten laste van de uitgever.

4. De auteur heeft bij vaststelling van onregelmatigheden het recht de exploitatie onmiddellijk stop te zetten.

 

ARTIKEL 13 Herdruk

1. De uitgever heeft het recht om gedurende de looptijd van het contract steeds wanneer hij dit wenst een herdruk van het werk uit te geven.

2. De uitgever zal de auteur tijdig mededeling doen van zijn voornemen daartoe en daarbij de auteur de gelegenheid bieden in het werk verbeteringen aan te brengen, binnen een nader overeen te komen redelijke termijn.

3. Voor een ongewijzigde of niet ingrijpend gewijzigde herdruk gelden alle bepalingen van deze overeenkomst, met dien verstande dat het toe te passen percentage als bedoeld in artikel 10 wordt berekend over het totaal aantal verkochte exemplaren.

4. Indien de door de auteur gewenste verbeteringen tot ingrijpende herziening van inhoud, aard, omvang, indeling, vorm of prijs van het werk zullen leiden, zullen partijen zonodig een aanvullende overeenkomst sluiten met betrekking tot het honorarium voor de herziene uitgave.

 

ARTIKEL 14 Termijn herdruk

1. De uitgever stelt de auteur wanneer het boek dreigt uitverkocht te raken direct in kennis.

2. Zodra het werk niet meer leverbaar is bij de uitgever, zal de uitgever per omgaande schriftelijk verklaren of hij voornemens is een herdruk in enige vorm van het werk uit te geven. Na een bevestigend antwoord is de uitgever verplicht de herdruk te laten verschijnen binnen een termijn van twee maanden:

            * na het doen van deze verklaring, dan wel;

            * na inlevering van de verbeterde kopij, in geval de auteur een niet-ingrijpende verbetering wenst.

3. Tijdelijke niet-leverbaarheid geeft de auteur het recht om de exploitatie in eigen beheer te nemen onder hetzelfde omslag en hetzelfde ISBN.

4. Op een herdruk als in het vorige lid bedoeld is artikel 13, leden 2, 3 4, van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 15 BeŽindiging

1. De auteur heeft het recht deze overeenkomst te beŽindigen:

            1. indien ook na het verstrijken van de verlengde uitgavetermijn als bedoeld in artikel 2 lid 2 het werk niet is verschenen, onverminderd haar recht op schadevergoeding;

            2. indien de uitgever een verklaring tot herdruk als bedoeld in artikel 14

lid 1 heeft gedaan en deze herdruk niet binnen de gestelde termijn is verschenen;

            3. indien de auteur aan de uitgever een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 14 lid 1 en de uitgever antwoordt dat hij niet voornemens is een herdruk uit te geven;

            4. Bij verramsjing of vervulping van het werk, of een prijsdaling van tenminste 50% van de vaste boekenprijs.
            5. Bij vaststelling van onregelmatigheden in de afrekening.

            6. Bij overtreding van hetgeen in dit contract en in het aanhangsel ĎVitale afsprakení is overeengekomen.

            7. Indien het verkoopresultaat dusdanig te wensen overlaat dat het vanuit de auteur gezien niet redelijk is de exploitatie door de uitgever te laten voortzetten. Het breekpunt wordt in overleg vastgesteld en vastgelegd in het aanhangsel 'Vitale afspraken'. 

2. Na beŽindiging van deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde

in lid 1 sub d van dit artikel heeft de auteur het recht de nog bij de uitgever aanwezige onverkochte exemplaren over te nemen tegen betaling van de kostprijs. Over deze exemplaren zal geen royalty zijn verschuldigd.

3. Na beŽindiging dezer overeenkomst is de uitgever nog 4 maanden gerechtigd de verkoop van de nog in voorraad zijnde exemplaren van het werk voort te zetten.

 

ARTIKEL 16 Verlaging/opheffing van de prijs

1. Wanneer na verloop van een jaar na verschijnen van enige druk blijkt dat het restant van de oplage bij de uitgever naar diens oordeel tegen de vastgestelde prijs onverkoopbaar is, is de uitgever bevoegd de prijs van het werk te verlagen. De auteur ontvangt dan het percentage van de royalty als bedoeld in artikel 10, berekend over de verlaagde prijs.

2. In het geval als in het vorige lid bedoeld, is de uitgever tevens bevoegd

de prijs van het werk op te heffen en het restant van de oplage in de vorm van een partij ineens aan een opkoper of in de vorm van oud papier of anderszins van de hand te doen. De auteur ontvangt dan het percentage van de aanvangsroyalty over de netto-opbrengst, tenzij deze opbrengst beneden de kostprijs is gebleven.

3. In beide voormelde gevallen is de uitgever verplicht de auteur vooraf van zijn voornemen op de hoogte te brengen en hem/haar gedurende een termijn van vier weken in de gelegenheid te stellen een door de auteur te bepalen aantal exemplaren van het werk tegen de in lid 1 bedoelde verlaagde prijs te kopen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, of in het geval van lid 2 het restant van de voorraad over te nemen tegen de prijs die een opkoper bereid is daarvoor te betalen.

 

ARTIKEL 17 Ontbinding / Rechtsverhouding na beŽindiging

1. Behoudens artikel 4 lid 4, alsmede in geval van wederzijds goedvinden kan deze overeenkomst slechts ontbonden worden door rechterlijke tussenkomst.

2. In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, blijft zij de verhouding tussen partijen beheersen in geval van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het geheel of een gedeelte van het werk door derden waarbij gebruik is, c.q. wordt  gemaakt van de door de uitgever in het verkeer gebrachte uitgave. Bovendien blijft deze overeenkomst deze rechtsverhouding beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan van noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 18 Wijziging

Naast deze overeenkomst met het aanhangsel 'Vitale afspraken' gelden geen eerdere of latere mondelinge afspraken; eerder gemaakte afspraken (mondeling of schriftelijk) vervallen, tenzij zij in dit contract of in een later contract schriftelijk door beide partijen zijn ondertekend respectievelijk zullen worden vastgelegd. Ook in de nu voorliggende overeenkomst te wijzigen, vervallen of aan te vullen (afwijkende) bepalingen zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk, door beide partijen ondertekend, zijn vastgelegd.

 

ARTIKEL 19 Adreswijziging

De auteur verplicht zich van iedere adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de uitgever. Ingeval de uitgever zich schriftelijk tot de auteur heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de auteur hem schriftelijk heeft medegedeeld.

 

ARTIKEL 20 Netto-opbrengst

Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over netto-opbrengst, verstaan partijen hieronder de door de uitgever ontvangen vergoeding die, voor zover van toepassing, is verminderd met verleende handelskorting, commissie voor tussenpersonen, bankkosten en omzetbelasting.

 

ARTIKEL 21 Nederlands recht

Voor de vaststelling en uitvoering van deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

ARTIKEL 22 Geschillen

Tenzij partijen anders overeenkomen, zullen zij geschillen ter zake van deze overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Aldus overeengekomen en getekend in 2 exemplaren, waarvan 1 exemplaar ter hand

gesteld aan de uitgever en 1 aan de auteur, te Rotterdam op 21 juli 2005.

 

Ondertekening:

Opgemaakt en ondertekend met aanhangsel 'Vitale afspraken'  te ........

 

datum:

 

 

auteur:               

 

 

uitgever:

 

 

home

Checklist auteurscontract

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


Copyright © 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.
Revised: 04/25/09


De Stichting | Contact